مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد مالی
ترجمه مقاله جریان نقد و بازگشت سرمایه شرطی بازار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان نقد و بازگشت سرمایه شرطی بازار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثرات مازاد نقدینگی جهانی در بازدهی بازار سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات مازاد نقدینگی جهانی در بازدهی بازار سهام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله نقدشوندگی و توزیع بازده سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقدشوندگی و توزیع بازده سهام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله قیمت گذاری مبتنی بر مدل برای مشتقات مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قیمت گذاری مبتنی بر مدل برای مشتقات مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله برخی از کاربردهای داده های شادکامی در اقتصاد

ترجمه مقاله برخی از کاربردهای داده های شادکامی در اقتصاد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از یادگیری ماشین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از یادگیری ماشین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله نهاد های مالی مشارکتی و توسعه محلی در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نهاد های مالی مشارکتی و توسعه محلی در چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله درک چرخه های واقعی کسب و کار

ترجمه مقاله درک چرخه های واقعی کسب و کار

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1989
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دارایی فیزیکی بر روی عملکرد مالی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دارایی فیزیکی بر روی عملکرد مالی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله بلوغ بازار و قیمت گذاری نادرست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بلوغ بازار و قیمت گذاری نادرست - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 55
ترجمه مقاله ویژگی های پویای اهرم مالی در رابطه با چرخه های تجاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های پویای اهرم مالی در رابطه با چرخه های تجاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 55