مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد مالی
ترجمه مقاله ارزش برند و سقوط بازار سهام کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش برند و سقوط بازار سهام کووید-19 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مقدمه ای بر اقتصاد دایره ای در مناطق در حال توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقدمه ای بر اقتصاد دایره ای در مناطق در حال توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله تاثیر ویروس کووید 19 بر روی وابستگی بازار سهام (بورس) چین - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تاثیر ویروس کووید 19 بر روی وابستگی بازار سهام (بورس) چین - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی: شواهدی از ترکیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی: شواهدی از ترکیه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 46
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله چارچوب داده کاوی برای پیش بینی مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب داده کاوی برای پیش بینی مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله عملکرد مدل های هیبرید در ارزیابی ریسک نکول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عملکرد مدل های هیبرید در ارزیابی ریسک نکول - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نامتجانس‌سازی ، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در بازارهای کوچک - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نامتجانس‌سازی ، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در بازارهای کوچک - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 37