مقالات ترجمه شده رشته آلودگی هوا

لیست مقالات ترجمه شده رشته آلودگی هوا
ترجمه مقاله اثرات آلودگی ذرات معلق بر گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی ذرات معلق بر گیاهان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت محور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت محور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 38
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تاثیر درختان بر خرد اقلیم و آلودگی هوا در یک شهر گرمسیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر درختان بر خرد اقلیم و آلودگی هوا در یک شهر گرمسیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله غلظت جرمی و منابع ذرات معلق در هوا با تفکیک زمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غلظت جرمی و منابع ذرات معلق در هوا با تفکیک زمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله گرد و غبار و خطرات آن برای سلامتی

ترجمه مقاله گرد و غبار و خطرات آن برای سلامتی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10