مقالات ترجمه شده رشته باکتری شناسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته باکتری شناسی پزشکی
ترجمه مقاله مزایای سلامتی پروبیوتیک ها - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مزایای سلامتی پروبیوتیک ها - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)

ترجمه مقاله خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ساختار، بیوسنتز و نحوه عمل لانتی بیوتیک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار، بیوسنتز و نحوه عمل لانتی بیوتیک ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله سموم باکتری ها - نشریه NCBI

ترجمه مقاله سموم باکتری ها - نشریه NCBI

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله اصول و روش ایجاد پوشش ریز از میکروارگانیزم های پروبیوتیک - نشریه Ijbiotech

ترجمه مقاله اصول و روش ایجاد پوشش ریز از میکروارگانیزم های پروبیوتیک - نشریه Ijbiotech

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6