تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله Integrons طبقاتی میان پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران مبتلا به سوختگی

عنوان فارسی: مقاومت آنتی بیوتیک و فراوانی، از مجموع: Integrons طبقاتی میان پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران مبتلا به سوختگی در گیلان، ایران
عنوان انگلیسی: Antibiotic resistance and frequency of class 1 integrons among Pseudomonas aeruginosa, isolated from burn patients in Guilan, Iran
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2013 نشریه : Ijm
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6207 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 580.86Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: آسیب شناسی، ایمنی شناسی پزشکی و باکتری شناسی
مجله: مجله میکروب شناسی ایران - Iranian Journal of Microbiology
دانشگاه: آزمایشگاه میکروبیولوژی و ایمونولوژی بیماریهای عفونی، پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، لنگرود، ایران
کلمات کلیدی: مقاومت آنتی بیوتیکی، سودوموناس آئروژینوزا، اینتگرون، رعایت عفونت زخم
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

بحث

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Background and Objectives: Antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa remains a major problem in burn patients. The main objective of this study was to determine the antibiotic resistance pattern and frequency of class 1 integrons among P. aeruginosa strains isolated from patients with burn wound infections in a new Burn Centre in Guilan, Iran. Materials and Methods: The bacterial isolates were collected from 182 patients with burn wound infections and P. aeruginosa species were identified by standard bacteriological methods. The drug susceptibility test, using 11 antimicrobial agents, was performed for all the isolates via agar disk diffusion method. PCR was carried out for the detection of integrons. Results: Out of a total of 182 hospitalized patients in the burn center assessed, 86 (47%) found to have P. aeruginosa in their isolates. Resistance rates to various antibiotics were as follows: cloxacillin (91.8%), cotrimoxazole (86%), cephazolin (83.7%), carbenicillin (74.4%), piperacillin (69.9%), ceftazidime (68.8%), ciprofloxacin (66.3%), tobramycin (58.2%), amikacin (48.8%) and gentamicin (37.2%), while the most effective antibiotic was imipenem with a resistance rate of 23.3%. Thirty nine (45.3%) isolates were detected as multi-drug resistant. The PCR results showed that 37 (43%) P. aeruginosa isolates and 27 (69.2%) multi-drug resistant strains harbored class 1 integrons. A significant correlation was obtained between the presence of integrons and resistance against imipenem, ceftazidime, piperacillin and ciprofloxacin (P < 0.001). Conclusion: Optimization of using antimicrobial agents and control of infection is recommended to prevent the increasing population of drug resistant organisms in the new burn centre setting in this study. Furthermore, the high frequency of class 1 integrons among multi-drug resistant strains might be responsible for dissemination of antibiotic resistance gene.

نمونه متن ترجمه

چکیده:

سابقه و هدف: مقاومت آنتی بیوتیکی سودموناس آئروژینوزا یک مشکل عمده در بیماران مبتلا به سوختگی باقی مانده است. هدف اصلی از این مطالعه به منظور تعیینالگوی مقاومت آنتی بیوتیکی کلاس Integrons1 در میان سویه های سودوموناس است. p جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت زخم سوختگی در مرکز سوختگی جدید در گیلان ایران بود.

مواد و روش ها: نمونه های باکتریایی از 182نفر از بیماران مبتلا به عفونت زخم سوختگی و گونه های سودموناس آئروژنیوزا توسط روش های باکتریولوژیک استانمدارد شناخته می شد. جمع آوری شد. آزمون حساسیت به مواد مخدر، با استفاده از 11 عامل ضدمیکروبی، در تمام موارد از طریق روش دیسک دیخیوژن آگار انجام شد. DCR برای تشخیص integrons انجام شد.

نمایش نتایج: از مجموع 182 بیماران بستری در مرکز سوختگی، 86 نفر(47%) به سودموناس آئروژنیوزا جدا شده خود بررسی شد. میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف به شرح زیر است: کلوگزاسیلین (8/91%)، موتریموکسازول (86%)، سفازولین (7/83%)، کاربنیسیلین (4/74%)، پیپراسیلین (8/69%)، سفتازیدیم (8/68%)، سیپروفلوکساسین (3/66%)، توبرامایسین (2/58%)، آمیکاسین (8/48%) و خبتامایسین (2/7%)، در حالی که موثرترین آنتی بیوتیک، ایم نپم با نرخ مقاومت در برابر 3/22% بود. نتایج DCR نشان داد که 37 نفر (43%) سودموناس آئروژنیوزا جدا شده و 27 نفر (2/69%) سویه های مقاوم به چند دارو طبقه interons1 پناه می برند.

ارتباط معناداری بین وجود integrons و مقاومت در برابر ایمی پنم، سفتازیدیم، پیپراسیلین و سیپروفلوکساسین (001/0>P) به دست آمد.

نتیجه گیری: در این مطالعه بهینه سازی با استفاده از عوامل ضدمیکروبی و کنترل عفونت برای جلوگیری از افزایش جمعیت از ارگانیسم های مقاوم در برابر دارو در محیط جدید مرکز سوختگی توصیه می شود. علاوه براین، فرکانس بالا از مجموع طبقه integrons1 در میان سویه های مقاوم به چند دارو ممکن است مسول انتشار ژن مقاومت به آنتی بیوتیک باشد.