ترجمه مقاله مروری بر بیولوژی سم یا توکسین هلیکوباکتر پیلوری ویروس سیتوتوکسین - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مروری بر بیولوژی سم یا توکسین هلیکوباکتر پیلوری ویروس سیتوتوکسین - نشریه MDPI
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مروری بر بیولوژی سم یا توکسین هلیکوباکتر پیلوری ویروس سیتوتوکسین
عنوان انگلیسی
An Overview of Helicobacter pylori VacA Toxin Biology
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2016
نشریه
MDPI
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7127
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی پزشکی و علوم سلولی و مولکولی
مجله
توکسین ها - Toxins
دانشگاه
گروه سلولی و زیست شناسی تکاملی، دانشکده پزشکی دانشگاه ونلببیل، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
سم باکتریایی، سم واکوئله کننده، خودانتقال دهنده، ترشح نوع V، سرطان معده
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ویژگی های vacA و ژن های مرتبط در گونه هلیکوباکتر
رونویسی، تنظیم و ترشح VacA
تشکیل کانال غشایی توسط VacA
ساختار VacA
تنوع VacA در میان سویه های هلیکوباکتر پیلوری
اثر بر سلولهای اپیتلیال
تغییرات اندوزومی
اتوفاژی
تغییرات میتوکندریایی
تغییرات سد اپیتلیالی
تغییر سیگنال دهی سلولی
مرگ سلولی
اثر بر سلولهای ایمنی و سلولهای جداری
اثر بر سلولهای ایمنی
اثر بر سلولهای جداری
اتصال سطح سلولی و گیرنده ها
تشکیل منفذ در سطح سلولی
فعالیت VacA در مدلهای حیوانی
مقایسه فعالیت های VacA در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط زنده درون بدن
خلاصه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The VacA toxin secreted by Helicobacter pylori enhances the ability of the bacteria to colonize the stomach and contributes to the pathogenesis of gastric adenocarcinoma and peptic ulcer disease. The amino acid sequence and structure of VacA are unrelated to corresponding features of other known bacterial toxins. VacA is classified as a pore-forming toxin, and many of its effects on host cells are attributed to formation of channels in intracellular sites. The most extensively studied VacA activity is its capacity to stimulate vacuole formation, but the toxin has many additional effects on host cells. Multiple cell types are susceptible to VacA, including gastric epithelial cells, parietal cells, T cells, and other types of immune cells. This review focuses on the wide range of VacA actions that are detectable in vitro, as well as actions of VacA in vivo that are relevant for H. pylori colonization of the stomach and development of gastric disease.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سم VacA ترشح شده توسط Helicobacter pylori، توانایی باکتری را برای کلون سازی کردن کردن معده افزایش می دهد و به پاتوژنز آدنوکارسینوما (سرطان معده) و بیماری زخم پپتیک کمک می کند. ساختار و توالی آمینواسیدی با مشخصات مربوطه از دیگر سم های باکتریایی شناخته شده، نامرتبط است. VacA به عنوان یک سم تشکیل دهنده منفذ طبقه بندی می شود و بسیاری از اثرات آن بر سلولهای میزبان، به تشکیل کانال ها در مکان های داخل سلولی نسبت داده می شوند. گسترده ترین مطالعه در مورد فعالیت VacA، توانایی آن را برای تشکیل واکوئل مورد بررسی قرار داده است و اما سم یا توکسین، اثرات دیگری نیز بر سلولهای میزبان دارد. انواع متعددی از سلولها با VacA حساس هستند، از جمله سلولهای اپیتلیال گاستریک یا معده، سلولهای جداری، سلولهای T و انواع دیگری از سلولهای ایمنی بدن. این بررسی بر طیف وسیعی از فعالیت های VacA تمرکز دارد که در شرایط آزمایشگاهی قابل تشخیص هستند و همچنین بر اعمال VacA در شرایط داخل بدن که به کلون سازی معده H. pylori و پیشرفت بیماری معده مربوط هستند نیز تمرکز دارد.