ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان
عنوان انگلیسی
The Prevalence Of Pasteurella Multocida From Farm Pigs In Serbia
صفحات مقاله فارسی
6
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2016
نشریه
degruyter
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5839
رشته های مرتبط با این مقاله
دامپزشکی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی پزشکی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و آسیب شناسی دامپزشکی
مجله
بررسی دامپزشکی مقدونی - Macedonian Veterinary Review
دانشگاه
موسسه دامپزشکی صربستان
کلمات کلیدی
پاستورلا مالتوسیدا، ریه، خوک
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Original Scientific Article Mac Vet Rev 2016; 39 (1): i-iv The investigations covered a total of 234 lungs from necropsied pigs with different pneumonic lesions, from 6 farrow-to-finish pig farms during 2013 and 2014. The samples were inoculated on selective culture media and aerobically incubated at 37o C and in carbon dioxide condition. The isolated bacterial colonies were further characterised morphologically and biochemically. The identification was confirmed using the BBL Crystal, E/N, G/P ID Kit (Becton Dickinson). For determination of the type of Pasteurella multocida, the PCR method was used. The findings showed that bacteria were isolated from 202 (86%) out of 234 examined lung samples. The pure isolates of Pasteurella multocida were obtained from 71 (35 %) samples. Out of the remaining 29 (14% ) examined lung samples, 9, 8, 7 and 5 examined lung samples were shown as mixed cultures of Pasteurella multocida and Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Actinobacillus pleuropneumoniae and Haemophilus parasuis, respectively. The PCR method confirmed that all 15 investigated strains of P. multocida belong to type A.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تحقیقات، مجموع 234 ریه را از خوک های necropsied (کالبد شکافی شده) مبتلا به ضایعات مختلف ذات الریه، از 6 مزرعه پرورش دهنده خوک farrow-to-finish)) در طول سالهای 2013 و 2014 را پوشش می دهند. نمونه ها بر روی محیط های کشت انتخابی انکوبه شدند و بطور هوازی در دمای 37 درجه سانتیگراد و در شرایط دی اکسید کربن انکوبه شدند. کلونی های ایزوله باکتریایی از نظر مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، بیشتر بررسی و مشخص شدند. شناسایی ها با استفاده از BBL Crystal, E/N, G/P ID Kit (Becton Dickinson) تایید شدند. برای تعیین نوع پاستورلا مالتوسیدا ، روش PCR مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که باکتری ها از 202 (86%) تا از 234 نمونه ریه مورد مطالعه جداسازی شدند. ایزوله های خالص پاستورلا مالتوسیدا از 71 نمونه (35%) بدست آمدند. از 29 نمونه ریه باقیمانده مورد مطالعه (14%)، 9، 8، 7، و 5 نمونه ریه مورد مطالعه، به ترتیب کشت های مختلط پاستورلا مالتوسیدا و Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Actinobacillus pleuropneumoniae و Haemophilus parasuis, نشان داده شد. روش PCR تایید کرد که تمام 15 سویه P. multocida مورد مطالعه، متعلق به نوع A هستند.

بدون دیدگاه