تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان – نشریه Degruyter

عنوان فارسی: شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان
عنوان انگلیسی: The Prevalence Of Pasteurella Multocida From Farm Pigs In Serbia
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 6
سال انتشار : 2016 نشریه : Degruyter
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5839 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 565.43Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: دامپزشکی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: باکتری شناسی پزشکی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و آسیب شناسی دامپزشکی
مجله: بررسی دامپزشکی مقدونی - Macedonian Veterinary Review
دانشگاه: موسسه دامپزشکی صربستان
کلمات کلیدی: پاستورلا مالتوسیدا، ریه، خوک
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Original Scientific Article Mac Vet Rev 2016; 39 (1): i-iv The investigations covered a total of 234 lungs from necropsied pigs with different pneumonic lesions, from 6 farrow-to-finish pig farms during 2013 and 2014. The samples were inoculated on selective culture media and aerobically incubated at 37o C and in carbon dioxide condition. The isolated bacterial colonies were further characterised morphologically and biochemically. The identification was confirmed using the BBL Crystal, E/N, G/P ID Kit (Becton Dickinson). For determination of the type of Pasteurella multocida, the PCR method was used. The findings showed that bacteria were isolated from 202 (86%) out of 234 examined lung samples. The pure isolates of Pasteurella multocida were obtained from 71 (35 %) samples. Out of the remaining 29 (14% ) examined lung samples, 9, 8, 7 and 5 examined lung samples were shown as mixed cultures of Pasteurella multocida and Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Actinobacillus pleuropneumoniae and Haemophilus parasuis, respectively. The PCR method confirmed that all 15 investigated strains of P. multocida belong to type A.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تحقیقات، مجموع 234 ریه را از خوک های necropsied (کالبد شکافی شده) مبتلا به ضایعات مختلف ذات الریه، از 6 مزرعه پرورش دهنده خوک farrow-to-finish)) در طول سالهای 2013 و 2014 را پوشش می دهند. نمونه ها بر روی محیط های کشت انتخابی انکوبه شدند و بطور هوازی در دمای 37 درجه سانتیگراد و در شرایط دی اکسید کربن انکوبه شدند. کلونی های ایزوله باکتریایی از نظر مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، بیشتر بررسی و مشخص شدند. شناسایی ها با استفاده از BBL Crystal, E/N, G/P ID Kit (Becton Dickinson) تایید شدند. برای تعیین نوع پاستورلا مالتوسیدا ، روش PCR مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که باکتری ها از 202 (86%) تا از 234 نمونه ریه مورد مطالعه جداسازی شدند. ایزوله های خالص پاستورلا مالتوسیدا از 71 نمونه (35%) بدست آمدند. از 29 نمونه ریه باقیمانده مورد مطالعه (14%)، 9، 8، 7، و 5 نمونه ریه مورد مطالعه، به ترتیب کشت های مختلط پاستورلا مالتوسیدا و Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Actinobacillus pleuropneumoniae و Haemophilus parasuis, نشان داده شد. روش PCR تایید کرد که تمام 15 سویه P. multocida مورد مطالعه، متعلق به نوع A هستند.