مقالات ترجمه شده ارزان اقتصاد

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته علوم اقتصادی
ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ویژگی های اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و بازده های بخش صنعت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و بازده های بخش صنعت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تاثیر نسبت بازده سود سهام و قیمت به درآمد بر بازده های سهام - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تاثیر نسبت بازده سود سهام و قیمت به درآمد بر بازده های سهام - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تاثیر زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نابرابری و رشد: شواهد غیرخطی از پنل داده های ناهمگون - نشریه SSRN

ترجمه مقاله نابرابری و رشد: شواهد غیرخطی از پنل داده های ناهمگون - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیشرفت در آموزش ارزش زمانی پول

ترجمه مقاله پیشرفت در آموزش ارزش زمانی پول

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله محیط مالی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی انتخاب شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محیط مالی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی انتخاب شده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله هماهنگ سازی قانون شبه جرم - نشریه SSRN

ترجمه مقاله هماهنگ سازی قانون شبه جرم - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله اثرات قانون سقف قیمت روی زنجیره تامین دارو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات قانون سقف قیمت روی زنجیره تامین دارو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ثبات و حراج ها در بازارهای کار با امنیت شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ثبات و حراج ها در بازارهای کار با امنیت شغلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله خوانایی گزارش سالانه و هزینه سرمایه سهام

ترجمه مقاله خوانایی گزارش سالانه و هزینه سرمایه سهام

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 17