مقالات ترجمه شده رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

لیست مقالات ترجمه شده رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ترجمه مقاله مقایسه و مدل سازی سازمان دهی کاربری زمین در شهرها

ترجمه مقاله مقایسه و مدل سازی سازمان دهی کاربری زمین در شهرها

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تغییر کاربری زمین های شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر کاربری زمین های شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ارتقای تجربه یادگیری شهروندان در شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارتقای تجربه یادگیری شهروندان در شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله حفاظت شهری و نیروهای بازاری

ترجمه مقاله حفاظت شهری و نیروهای بازاری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدل‌ سازی شهرک‌ های مسکونی در کالیفرنیا از سال 2000 تا 2050 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل‌ سازی شهرک‌ های مسکونی در کالیفرنیا از سال 2000 تا 2050 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله سرمایه انسانی، مهارت ها و رشد اشتغال نابرابر درون شهری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله سرمایه انسانی، مهارت ها و رشد اشتغال نابرابر درون شهری - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله جغرافیای شهری و ایجاد نابرابری های اجتماعی – محیطی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله جغرافیای شهری و ایجاد نابرابری های اجتماعی – محیطی - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدل انباشتگی یخبندان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدل انباشتگی یخبندان - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 22