مقالات ترجمه شده رشته توکسیکولوژی یا سم شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته توکسیکولوژی یا سم شناسی
ترجمه مقاله ماهیت سیستماتیک ریه آلوده شده به گاز خردل

ترجمه مقاله ماهیت سیستماتیک ریه آلوده شده به گاز خردل

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله کاهش گلوتامات با نیکوتین فعالیت ناقل نوع 3  - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش گلوتامات با نیکوتین فعالیت ناقل نوع 3 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تست‌ های آزمایشگاهی مواد مخدر تجویزی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تست‌ های آزمایشگاهی مواد مخدر تجویزی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله مهار رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

دانلود ترجمه مقاله مهار رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله سورافنیب در آماس سرطانی هپاتوسلولی پیشرفته

دانلود ترجمه مقاله سورافنیب در آماس سرطانی هپاتوسلولی پیشرفته

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک به عنوان پیش ساز داروی آنتی مالاریا

دانلود ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک به عنوان پیش ساز داروی آنتی مالاریا

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله اثرات دارویی عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

دانلود ترجمه مقاله اثرات دارویی عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تاثیر میرتازاپین بر سمیت ناشی از متوترکسات در کبد موش

دانلود ترجمه مقاله تاثیر میرتازاپین بر سمیت ناشی از متوترکسات در کبد موش

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14