دانلود مقالات ترجمه شده مجله تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله شاخص های توسعه پایدار - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شاخص های توسعه پایدار - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله هزینه های پولشویی و حسابرسی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله هزینه های پولشویی و حسابرسی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله درک اخلاق و قانون در آموزش پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله درک اخلاق و قانون در آموزش پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18