تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته شیمی

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8