تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته شیمی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 65
صفحات فارسی : 70
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25