دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم سیاسی

ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله درک پایداری شکستهای سیاست: نقش سیاست، حاکمیت و عدم اطمینان - نشریه Sage

ترجمه مقاله درک پایداری شکستهای سیاست: نقش سیاست، حاکمیت و عدم اطمینان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اقتصاد حزب - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله اقتصاد حزب - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله کارایی اصلاحات ساختاری و اداری در جوامع دموکراتیک جدید - نشریه وایلی

ترجمه مقاله کارایی اصلاحات ساختاری و اداری در جوامع دموکراتیک جدید - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سیاست عمومی تطبیقی: ریشه ها، مضامین، جهت گیری های جدید - نشریه وایلی

ترجمه مقاله سیاست عمومی تطبیقی: ریشه ها، مضامین، جهت گیری های جدید - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله آینده جنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آینده جنگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله گروه تروریستی چیست؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله گروه تروریستی چیست؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA) - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA) - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله روایت استراتژیک یک ابزار جدید برای درک قدرت نرم - نشریه Sage

ترجمه مقاله روایت استراتژیک یک ابزار جدید برای درک قدرت نرم - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله گسترش اینترنت و نوع رژیم حاکم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گسترش اینترنت و نوع رژیم حاکم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله متدولوژی علوم سیاسی

ترجمه مقاله متدولوژی علوم سیاسی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مشارکت سیاسی زنان در چین

ترجمه مقاله مشارکت سیاسی زنان در چین

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18