دانلود رایگان مقالات انگلیسی پرستاری

ترجمه مقاله هوش فرهنگی و اثربخشی بین فرهنگی در بین مربیان پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش فرهنگی و اثربخشی بین فرهنگی در بین مربیان پرستاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ایجاد ظرفیت یادگیری سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد ظرفیت یادگیری سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تسهیل هوش هیجانی برای اهداف تصمیم‌ گیری و حل مسئله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تسهیل هوش هیجانی برای اهداف تصمیم‌ گیری و حل مسئله - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله آموزش پرستاری در دوران همه گیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آموزش پرستاری در دوران همه گیری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بازطراحی نظریه خودمراقبتی اورم برای بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن

ترجمه مقاله بازطراحی نظریه خودمراقبتی اورم برای بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مراقبت پرستاری تسکینی

ترجمه مقاله مراقبت پرستاری تسکینی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله ارزیابی برنامه درسی در آموزش پرستاری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ارزیابی برنامه درسی در آموزش پرستاری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله تغییرات در عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تغییرات در عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25