دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی انرژی

ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

 • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم های سودمند سایت برای یکپارچه سازی انرژی تجدیدپذیر

ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم های سودمند سایت برای یکپارچه سازی انرژی تجدیدپذیر

 • مبلغ: ۹۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله بررسی تولید بیوالکتریسیته با استفاده از سلول سوختی میکروبی

ترجمه مقاله بررسی تولید بیوالکتریسیته با استفاده از سلول سوختی میکروبی

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله هزینه های ادغام کوتاه مدت انرژی های تجدیدپذیر متغیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هزینه های ادغام کوتاه مدت انرژی های تجدیدپذیر متغیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 62
ترجمه مقاله تحلیل اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر در روسیه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحلیل اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر در روسیه - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله شبیه سازی عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایت بدون سرب - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایت بدون سرب - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله تولید برق با نیروی انسانی به عنوان یک منبع تجدید پذیر - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تولید برق با نیروی انسانی به عنوان یک منبع تجدید پذیر - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18