دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اجتماعی

ترجمه مقاله آزمایش میدانی در یک نظام رسانه ای تازه آزاد شده - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله آزمایش میدانی در یک نظام رسانه ای تازه آزاد شده - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1963
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای مدیریت آموزش - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای مدیریت آموزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی با تحلیل شبکه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی با تحلیل شبکه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد - مجله امرالد

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله نقد برابری سلامت بازاریابی اجتماعی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نقد برابری سلامت بازاریابی اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله بررسی خشونت در محیط کار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی خشونت در محیط کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله بهره وری مورد انتظار ذهنی وابسته به مرجع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بهره وری مورد انتظار ذهنی وابسته به مرجع - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله ورود رویکردهای کمی و کیفی به فرایند تحقیق - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله ورود رویکردهای کمی و کیفی به فرایند تحقیق - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله تحلیل جامعه شناختی از طریق گذران اوقات فراغت

دانلود ترجمه مقاله تحلیل جامعه شناختی از طریق گذران اوقات فراغت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴

دانلود ترجمه مقاله گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10