دانلود رایگان مقالات انگلیسی جغرافیا

ترجمه مقاله مقایسه و مدل سازی سازمان دهی کاربری زمین در شهرها

ترجمه مقاله مقایسه و مدل سازی سازمان دهی کاربری زمین در شهرها

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حفاظت از دشت سیلابی به عنوان یک استراتژی کاهش سیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفاظت از دشت سیلابی به عنوان یک استراتژی کاهش سیل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله شناسایی، نگاشت و مدل سازی مسیرهای فقر در سطح محله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شناسایی، نگاشت و مدل سازی مسیرهای فقر در سطح محله - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ارتقای تجربه یادگیری شهروندان در شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارتقای تجربه یادگیری شهروندان در شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله حفاظت شهری و نیروهای بازاری

ترجمه مقاله حفاظت شهری و نیروهای بازاری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13