مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی
ترجمه مقاله کرچک، یک محصول چند منظوره محیطی برای گیاه پالایی جامع و بهبود یافته

ترجمه مقاله کرچک، یک محصول چند منظوره محیطی برای گیاه پالایی جامع و بهبود یافته

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کیفیت های اصلاح شده گیاهان خانواده ریحان با سلنیوم و یا اسید آسکوربیک

ترجمه مقاله کیفیت های اصلاح شده گیاهان خانواده ریحان با سلنیوم و یا اسید آسکوربیک

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تکوین اولیه بیوسنتز پلی ایزو پرنول و منشا دیواره های سلولی

ترجمه مقاله تکوین اولیه بیوسنتز پلی ایزو پرنول و منشا دیواره های سلولی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله زیست شناسی دیواره سلولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله زیست شناسی دیواره سلولی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مهندسی دیواره سلولی گیاه برای افزایش تولید سوخت زیستی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مهندسی دیواره سلولی گیاه برای افزایش تولید سوخت زیستی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بیوسنتز دیواره سلولی گیاه - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بیوسنتز دیواره سلولی گیاه - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال

ترجمه مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ژنومیکس کروکوس ساتیووس L. و کاربردهای مختلف بارکد DNA - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ژنومیکس کروکوس ساتیووس L. و کاربردهای مختلف بارکد DNA - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کشت های ریشه مویین و باززایی گیاه در Solidago nemoralis ترنسفورم شده - نشریه Scirp

ترجمه مقاله کشت های ریشه مویین و باززایی گیاه در Solidago nemoralis ترنسفورم شده - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله زالی در آندروژنز جو - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله زالی در آندروژنز جو - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله همه جزئیات در سیستم انتقال فلاونوئید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله همه جزئیات در سیستم انتقال فلاونوئید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20