مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی
دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله جنبه های بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای خوشبو

دانلود ترجمه مقاله جنبه های بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای خوشبو

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله اثر برهم کنش دما و اسانس ضروری آویشن بر عمر گلهای نرگس

دانلود ترجمه مقاله اثر برهم کنش دما و اسانس ضروری آویشن بر عمر گلهای نرگس

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله نحوه انتقال پروتئین ها در شبکه آندوپلاسمی گیاه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نحوه انتقال پروتئین ها در شبکه آندوپلاسمی گیاه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تولید اریتروپویتین انسانی در کلزای تراریخته

دانلود ترجمه مقاله تولید اریتروپویتین انسانی در کلزای تراریخته

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21