ترجمه مقاله مطالعه راندمان القای کشت ریشه مویین در چهار گیاه دارویی مهم با آگروباکتریوم ریزوژنس

ترجمه مقاله مطالعه راندمان القای کشت ریشه مویین در چهار گیاه دارویی مهم با آگروباکتریوم ریزوژنس
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه مقایسه ای راندمان القای کشت ریشه مویین در چهار گیاه دارویی مهم با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنس
عنوان انگلیسی
A comparative study of Hairy Root Culture induction efficiency in four medicinally important plants using Agrobacterium rhizogenes
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
Ijcmas
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8703
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، گیاهان دارویی، علوم گیاهی، میکروبیولوژی و علوم باغبانی
مجله
مجله بین المللی میکروبیولوژی و علوم کاربردی - International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
دانشگاه
گروه بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، هسار هند
کلمات کلیدی
کشت ریشه مویین، آگروباکتریوم ریزوژنس، ایگل مارملوس، diffusa Boerhavia، تاتوره تماشایی، Solanum xanthocarpum
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
آماده سازی ریزنمونه
آماده سازی کشت باکتریایی
القا و استقرار کشت ریشه مویین
نتایج و بحث
ایجاد کشت
القا و استقرار کشت ریشه مویین
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Hairy Root Culture is the new route for large scale secondary metabolite production because of their fast and plagiotropic growth, genetic and biochemical stability. Axenic explants of four medicinally important plants Aegle marmelos, Boerhavia dif usa, Datura innoxia and Solanum xanthocarpum were used for induction of Hairy Root Cultures using the Agrobacterium rhizogenes strain MTCC 532, by stabbing, co-culturing and cut end infection methods to establish cultures of transformed roots. We were able to induce Hairy Roots in three plants except Aegle marmelos by stabbing method with high transformation frequency (60-75%). In Solanum xanthocarpum transformation frequency was highest (75%) followed by Datura innoxia (62.8%) and Boerhavia dif usa (60%). Copious growth of Solanum xanthocarpum Hairy Roots was observed in ½ MS liquid medium without hormones with growth index of 45 with doubling time of 7 days. Further this study creates a paradigm for future scale up of hairy roots in bioreactors for large scale production of secondary metabolites & its increasing use as model system in metabolic engineering.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کشت ریشه مویین، به دلیل رشد سریع و ورین گرا، ثبات بیوشیمیایی و ژنتیکی، یک مسیر جدید برای تولید متابولیت ثانویه در مقیاس بزرگ است. ریزنمونه های Axenic چهار گیاه دارویی مهم ایگل مارملوس ، Boerhavia diffusa، تاتوره تماشایی و Solanum xanthocarpum برای القای کشت ریشه مویین با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنس استرین MTCC 532 توسط روش های stabbing، کشت همزمان و الودگی برش انتهایی برای ایجاد کشت های ریشه های تراریخت مورد استفاده قرار گرفت. امکان القای ریشه های موییت در سه گیاه به جز Aegle marmelos از طریق روش stabbing با فراوانی بالای ترانسفورماسیون (60-75 %) وجود داشت. در Solanum xanthocarpum این فراوانی در بیشترین حد خود بود (75%) و بعد از آن در تاتوره تماشایی (8/62%) و Boerhavia diffusa (60%). رشد زیاد ریشه های مویین Solanum xanthocarpum در محیط کشت مایع ½ MS بدون هورمون، با شاخص رشد 45 با زمان دوبرابر شدن 7 روز مشاهده شد. علاوه بر این، در این مطالعه، یک پارادایم برای افزایش ریشه های مویین در بیوراکتورها در آینده برای تولید متابولیت های ثانویه در مقیاس بزرگ و افزایش استفاده از آن به عنوان سیستم مدل در مهندسی متابولیک ایجاد شد.

بدون دیدگاه