تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کیفیت های اصلاح شده گیاهان خانواده ریحان با سلنیوم و یا اسید آسکوربیک

عنوان فارسی: کیفیت های اصلاح شده گیاهان خانواده ریحان با سلنیوم و یا اسید آسکوربیک
عنوان انگلیسی: The modified qualities of basil plants by selenium and/or ascorbic acid
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2015 نشریه : Tubitak
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8828 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 596.46Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات و علوم سلولی و مولکولی
مجله: مجله گیاه شناسی ترکیه - Turkish Journal of Botany
دانشگاه: گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
کلمات کلیدی: آنتی اکسیدان، آسکوربات، غنی سازی زیستی، فلز سنگین، اوسموم باسیلیکوم، سلنیوم
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. آماده سازی، طراحی آزمایش، و درمان ها (بهبودها)

2.2. اندازه گیری های پیگمان های فتوسنتزی و ویژگی های برگ

2.3. تعیین کمی محتویات پرولین

2.4. استخراح آنزیم

2.5. تعیین فعالیت های پراکسیداز

2.6. اندازه گیری محتویات آسکوربات و گلوتاتیون احیا (GSH)

2.7. فعالیت آنتی اکسیدانی (ظرفیت زباله روبی رادیکار آزاد)

2.8. تعیین فعالیت فنیل آلانین لیاز (PAL)

2.9. تعیین کل فنول های محلول

2.10. آنالیز آماری

3. نتایج و بحث

3.1. ویژگی های برگ

3.2. پیگمان های فتوسنتزی

3.3. سیستم آنتی اکسیدانی و فعالیت های آنتی اکسیدانی (ظرفیت زباله روبی رادیکال آزاد)

3.4. متابولیسم فنیل پروپانوئید

3.5. پرولین

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The current research aimed to evaluate the possible impacts of foliar supplementations of selenium (Se) and/or ascorbic acid (AsA) on basil. Seedlings were foliarly treated with 4 concentrations of Se (0, 30, 60, and 120 mg L–1) and/or 2 levels of AsA (0 and 200 mg L–1), 2 times with 2-week intervals. In contrast to Se30, chla contents were significantly decreased by Se120 compared with the control. Se applications had a reducing effect on chlb contents. Se and/or AsA treated plants exhibited higher contents of carotenoid. The antioxidative system was affected by the applied treatments as it was indicated by the induced peroxidase activities, higher ascorbate and glutathione contents, and improved antioxidant activities in Se and/or AsA supplemented samples, among which the highest amounts were found in Se30-AsA and Se60-AsA groups. Se and/or AsA utilizations resulted in stimulations in activities of phenylalanine ammonia lyase as well as increases in soluble phenol content and proline concentrations. The supplementations of AsA and/or Se led to increases in proline contents. According to these findings, the foliar supplementations of Se and AsA at appropriate concentrations trigger desirable effects on plant metabolism, thereby improving nutritional value and resistance to stress conditions.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف تحقیقات اخیر ارزیابی اثرات احتمالی مکمل های برگی سلنیوم (Se) و یا اسید آسکوربیک (AsA) بر روی گیاهان ریحان بود. نهال ها با 4 غلظت از (Se 0،30، 60 و 120mgL-1) و یا با دو سطح از AsA (0 و 200mgL-1، 2) مرتبه با فاصله 2 هفته ای از طریق برگ تیمار شدند (بهبود یافتند). در مقابل با Se30، محتویات chla بطور قابل توجهی با Se120 در مقایسه با کنترل کاهش یافتند. کاربردهای Se یک اثر کاهشی بر روی محتویات chlb داشت. گیاهان تیمار شده با Se و یا AsA مقدار کاروتنوئید بالاتری را نشان دادند. سیستم آنتی اکسیدانی تحت تاثیر تیمارهای بکار رفته قرار داشت به طوری که این مورد توسط فعالیت های پراکسیدازی القا شده نشان داده شد، محتوای آسکوربات و گلوتاتیون بیشتر و فعالیت های آنتی اکسیدانی بهبود یافته در نمونه های تغذیه شده با Se و یا AsA که بالاترین مقادیر در میان گروه های Se30-AsA و Se60-AsA یافت شدند. استفاده از Se و یا AsA باعث تحریک در فعالیت های فنیل آلانین آمونیاک لیاز و همچنین افزایش در محتوای فنول محلول و غلظت های پرولین شد. مکمل های غذایی AsA و یا Se باعث افزایش در محتویات پرولین شد. با توجه به این یافته ها مکمل های غذایی برگی Se و AsA در غلظت های مناسب باعث ایجاد اثرات مطلوب بر روی متابولیسم گیاه می شود، بنابراین ارزش غذایی و مقاومت به شرایط استرس را بهبود می بخشد.