مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی
ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مولکولی شکار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مولکولی شکار - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI

ترجمه مقاله اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله متابولیسم ثانویه در تریکودرما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله متابولیسم ثانویه در تریکودرما - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت های بالغ

ترجمه مقاله اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت های بالغ

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله گیاهان دارویی ضد فلج- مقاله مروری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گیاهان دارویی ضد فلج- مقاله مروری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله سمفونی های سبز صدایی برای مطالعه ارتباطات صوتی در گیاهان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله سمفونی های سبز صدایی برای مطالعه ارتباطات صوتی در گیاهان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پیشرفت در تاثیر امواج صوتی بر گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشرفت در تاثیر امواج صوتی بر گیاهان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله طبقه بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طبقه بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله آلکالوئیدها - متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی

ترجمه مقاله آلکالوئیدها - متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله پروتکل جمع آوری نمونه برای تحلیل ایزوتوپ پایدار

ترجمه مقاله پروتکل جمع آوری نمونه برای تحلیل ایزوتوپ پایدار

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8