مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی
ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله توجیه کارایی مصرف آب گیاه با تنوع در ساختار ریشه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توجیه کارایی مصرف آب گیاه با تنوع در ساختار ریشه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله وقوع، تشخیص و سم زدایی مایکوتوکسین ها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله وقوع، تشخیص و سم زدایی مایکوتوکسین ها - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24