مقالات ترجمه شده رشته طراحی جامدات

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی جامدات
ترجمه مقاله بررسی ویژگی های دینامیکی و شبیه سازی میکرومیرورهای پیچشی MEMS

ترجمه مقاله بررسی ویژگی های دینامیکی و شبیه سازی میکرومیرورهای پیچشی MEMS

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل دینامیکی مکانیسم موتور استرلینگ کرانک با اتصال ژنراتور برق

ترجمه مقاله مدل دینامیکی مکانیسم موتور استرلینگ کرانک با اتصال ژنراتور برق

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله چگالی گشتاور بیشتر در دنده مغناطیسی مدرن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چگالی گشتاور بیشتر در دنده مغناطیسی مدرن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله درک و طراحی یک دنده مغناطیسی خطی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله درک و طراحی یک دنده مغناطیسی خطی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9