مقالات ترجمه شده رشته طراحی جامدات

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی جامدات
ترجمه مقاله تکنیک های تقویت انتقال حرارت به منظور افزایش عمر آب بند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکنیک های تقویت انتقال حرارت به منظور افزایش عمر آب بند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شناسایی ترک شفت مبتنی بر سیگنال های ارتعاش و AE - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله شناسایی ترک شفت مبتنی بر سیگنال های ارتعاش و AE - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بروزرسانی بحث آب بندی محفظه روغن یاتاقان هواپیما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بروزرسانی بحث آب بندی محفظه روغن یاتاقان هواپیما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی پیشرفته برای ارزیابی ریسک موتور توربین گازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی پیشرفته برای ارزیابی ریسک موتور توربین گازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله طراحی یک موتور وانکل کوچک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی یک موتور وانکل کوچک - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کاهش خستگی در سطح تماس غلتشی در راه‌ آهن پر تردد سوئد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش خستگی در سطح تماس غلتشی در راه‌ آهن پر تردد سوئد - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20