مقالات ترجمه شده رشته چشم پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته چشم پزشکی
ترجمه مقاله هوش مصنوعی به کار گرفته شده در چشم پزشکی و بینایی سنجی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش مصنوعی به کار گرفته شده در چشم پزشکی و بینایی سنجی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ادم قرنیه بعد از جراحی فیکو امولسیفیکیشن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادم قرنیه بعد از جراحی فیکو امولسیفیکیشن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله آلبینیسم، تشخیص مولکولی مدرن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آلبینیسم، تشخیص مولکولی مدرن - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله چشم پزشک الکترونیکی، سیستم تشخیص هوشمند بیماری چشم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چشم پزشک الکترونیکی، سیستم تشخیص هوشمند بیماری چشم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله قطعه بندی رگ خونی و قطعه بندی دیسک اپتیک تصاویر شبکیه ای - نشریه IJARCCE

ترجمه مقاله قطعه بندی رگ خونی و قطعه بندی دیسک اپتیک تصاویر شبکیه ای - نشریه IJARCCE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در کودکان - نشریه LWW

ترجمه مقاله محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در کودکان - نشریه LWW

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بیومتری و محاسبه قدرت لنز داخل چشمی - LWW

ترجمه مقاله بیومتری و محاسبه قدرت لنز داخل چشمی - LWW

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد تصویر شبکیه ای قطعه سازی رگ خونی - نشریه Airccse

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد تصویر شبکیه ای قطعه سازی رگ خونی - نشریه Airccse

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله بازنگری اجرای الگوریتم ها برای کشف بیماری شبکیه ای دیابتی - نشریه IJRET

ترجمه مقاله بازنگری اجرای الگوریتم ها برای کشف بیماری شبکیه ای دیابتی - نشریه IJRET

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بازنگری الگوریتم های قطعه بندی رگ شبکیه ای

ترجمه مقاله بازنگری الگوریتم های قطعه بندی رگ شبکیه ای

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7