ترجمه مقاله رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی
عنوان انگلیسی
Relationship between Diabetes and Intraocular Pressure
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8786
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بینایی سنجی یا اپتومتری، چشم پزشکی و غدد و متابولیسم
مجله
مجله پزشکی ایران - Acta Medica Iranica
دانشگاه
مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
کلمات کلیدی
فشار داخل چشمی، دیابت، سن، جنس، گلوکوم، پیرچشمی، تار چشمی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The ophthalmologic outcomes of diabetes were important. This research is conducted to assess the relation between diabetes and intraocular pressure changes in the patients of Avicenna Hospital, compared with healthy persons referring to the facility. With cross-sectional research, 400 persons including 200 diabetics and non-diabetics were selected on a random basis over one year in 2012. Research data were collected by examination and checklists, and then analyzed by SPSS 16 statistical software. Descriptive results were extracted, and the relation between the variables were analyzed by Chi2 test, t-test, Fisher's exact test, Pearson's correlation coefficient, with P. value less than 0.05 (P<0.05). In the group of diabetics, 37% and 63%were male and female respectively, while in non-diabetics group 47% and 53% were male and female. The mean age of diabetics patients were 54.17 ± 8.25 and non-diabetics 49.06 ± 7.26 years. Mean vision acuity of the right eye was 9.035 in the diabetics and 9.56 in the witness group. Mean intraocular pressure was 16.71 ± 1.96 mm/Hg in diabetics, and 12.86 ± 1.45 mm/Hg in non-diabetics, which showed a significant difference (t = 22.337, P=0.001). It is advisable that the intraocular pressure of diabetics be measured and recorded on a regular basis.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیامدهای چشمی دیابت دارای اهمیت هستند. این پژوهش جهت ارزیابی رابطه ی میان دیابت و تغییرات فشار داخل چشم در بیماران بیمارستان بوعلی، در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به این بیمارستان انجام شده است. با مطالعه ی مقطعی، 400 فرد شامل 200 فرد دیابتی و غیر دیابتی به صورت تصادفی در سال 2012 و به مدت یک سال انتخاب شدند. داده های پژوهش با معاینه و چک لیست جمع آوری شد، و سپس توسط نرم افزار آماری SPSS تحلیل گردید. نتایج توصیفی استخراج گردیده، و رابطه ی میان متغیرها توسط تست Chi2، تست دقیق Fisher، ضریب همبستگی پیرسون، با مقادیر p. کمتر از 0.05 تحلیل شد. در گروه دیابتی ها، به ترتیب 37 درصد افراد مرد و 63 درصد زن بودند، در حالیکه در گروه غیر دیابتی ها این ارقام به ترتیب 47 و 53 درصد بود. میانگین سنی بیماران دیابتی "54.17"±"8.25" و در غیر دیابتی ها "49.06"±"7.26" سال بود. میانگین دقت بینایی چشم راست در دیابتی ها 9.035 و در گروه شاهد 9.56 بود. میانگین فشار داخل چشمی چشم راست در افراد دیابتی "16.71"±"1.96" mm/Hg و در افراد غیر دیابتی "12.86"±"1.45" mm/Hg بود، که تفاوت مهمی را نشان می داد (t=22.337, p=0.001). قابل توصیه است که فشار داخل چشمی افراد دیابتی به صورت منظم اندازه گیری و ثبت گردد.

بدون دیدگاه