مقالات ترجمه شده رشته علوم و فنون هوایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم و فنون هوایی
ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله اندازه گیری سیگنال در فضا با استفاده از میکروکوپتر

ترجمه مقاله اندازه گیری سیگنال در فضا با استفاده از میکروکوپتر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی ساز و کارها و سینتیک پیری تسریع شده سوخت کامپوزیت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بررسی ساز و کارها و سینتیک پیری تسریع شده سوخت کامپوزیت - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله سیستم موشک پرتاب چندگانه هدایت شده (GMLRS) – یگانه

ترجمه مقاله سیستم موشک پرتاب چندگانه هدایت شده (GMLRS) – یگانه

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18