مقالات ترجمه شده رشته شیمی محض

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی محض
ترجمه مقاله تبخیر مایع یونی دی‌کاتیونی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تبخیر مایع یونی دی‌کاتیونی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله الکترونگاتیوی از آووگادرو تا پائولینگ - نشریه ACS

ترجمه مقاله الکترونگاتیوی از آووگادرو تا پائولینگ - نشریه ACS

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1970
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله شیمی 4-Hydroxy-2(1H)-quinolone - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیمی 4-Hydroxy-2(1H)-quinolone - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مطالعه روشهای آغازین و نظریه اتمها در مولکولها AIM - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه روشهای آغازین و نظریه اتمها در مولکولها AIM - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی برهمکنشهای غیر پیوندی ضعیف C = S …CH2 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی برهمکنشهای غیر پیوندی ضعیف C = S …CH2 - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مطالعه DFT واکنش های درون مولکولی و میان مولکولی ان-آرین - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مطالعه DFT واکنش های درون مولکولی و میان مولکولی ان-آرین - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله معیاری جدید برای بررسی قدرت پیوند هیدروژنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معیاری جدید برای بررسی قدرت پیوند هیدروژنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ماهیت پیوند هالوژنی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ماهیت پیوند هالوژنی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیوند کالکوژنی، پیوند غیرکووالانسی خواهر با پیوند هالوژنی - نشریه ACS

ترجمه مقاله پیوند کالکوژنی، پیوند غیرکووالانسی خواهر با پیوند هالوژنی - نشریه ACS

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پیوند هالوژنی، حفره سیگما - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیوند هالوژنی، حفره سیگما - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8