مقالات ترجمه شده رشته باکتری شناسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته باکتری شناسی پزشکی
ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله طبقه بندی، ساختار و عملکرد باکتری

ترجمه مقاله طبقه بندی، ساختار و عملکرد باکتری

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تعامل بین پاتوژن های تنفسی و مخاط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعامل بین پاتوژن های تنفسی و مخاط - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله توسعه مستقل موازی پاتوژنیسیتی درون جنس یرسینیا - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله توسعه مستقل موازی پاتوژنیسیتی درون جنس یرسینیا - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پوشش های سلول باکتری گرم مثبت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پوشش های سلول باکتری گرم مثبت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25