مقالات ترجمه شده رشته نانو تکنولوژی دارویی

لیست مقالات ترجمه شده رشته نانو تکنولوژی دارویی
ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نانوذرات های سیلیکای متخلخل در سیستم رهاسازی داروی هدف

ترجمه مقاله نانوذرات های سیلیکای متخلخل در سیستم رهاسازی داروی هدف

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO

ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله فرآیند توسعه داروی جدید

دانلود ترجمه مقاله فرآیند توسعه داروی جدید

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله مهار رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

دانلود ترجمه مقاله مهار رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله قابلیت دسترسی زیستی و سینتیک دارویی سوسپانسیون - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله قابلیت دسترسی زیستی و سینتیک دارویی سوسپانسیون - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک به عنوان پیش ساز داروی آنتی مالاریا

دانلود ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک به عنوان پیش ساز داروی آنتی مالاریا

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله آینده نانو تکنولوژی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله آینده نانو تکنولوژی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تولید اریتروپویتین انسانی در کلزای تراریخته

دانلود ترجمه مقاله تولید اریتروپویتین انسانی در کلزای تراریخته

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21