مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی
ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پیشرفت در تاثیر امواج صوتی بر گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشرفت در تاثیر امواج صوتی بر گیاهان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان

ترجمه مقاله گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 21