مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی
ترجمه مقاله بازاریابی رسانه اجتماعی جهت تامین مالی جمعی سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی رسانه اجتماعی جهت تامین مالی جمعی سهام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی و کارآفرینی: ابعاد فرهنگی پروژه GLOBE

ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی و کارآفرینی: ابعاد فرهنگی پروژه GLOBE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کارآفرینی غیر قابل تعویض بر اساس توکن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کارآفرینی غیر قابل تعویض بر اساس توکن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله هوش تجاری و اثر آن بر عملکرد شرکتهای نوپای اندونزی

ترجمه مقاله هوش تجاری و اثر آن بر عملکرد شرکتهای نوپای اندونزی

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله سیاست های شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیاست های شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بین المللی سازی و گرایش کارآفرینانه SMEهای خانوادگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بین المللی سازی و گرایش کارآفرینانه SMEهای خانوادگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله نوآوری محصول در شرکت های کارآفرینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری محصول در شرکت های کارآفرینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تأثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28