مقالات ترجمه شده رشته پوست و مو

لیست مقالات ترجمه شده رشته پوست و مو
ترجمه مقاله پریودنتیت در پمفیگوئید و پمفیگوس دهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پریودنتیت در پمفیگوئید و پمفیگوس دهانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله دیستروفی اپیدرمولیز بولوزا - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله دیستروفی اپیدرمولیز بولوزا - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کیست اپیدرموئید اینتر اسفنکتریک - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله کیست اپیدرموئید اینتر اسفنکتریک - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله رسوب کلسیم در تصلب پوستی

ترجمه مقاله رسوب کلسیم در تصلب پوستی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله درمان هایپرپیگمانتاسیون دور چشم - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله درمان هایپرپیگمانتاسیون دور چشم - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اخبار جدید در درمان هایپرپیگمانتاسیون دور چشم

ترجمه مقاله اخبار جدید در درمان هایپرپیگمانتاسیون دور چشم

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثر خواص حرارتی و ابعاد هندسی در صدمات سوختگی پوستی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر خواص حرارتی و ابعاد هندسی در صدمات سوختگی پوستی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تشخیص کاندیدیازیس تهاجمی با استفاده از PCR - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تشخیص کاندیدیازیس تهاجمی با استفاده از PCR - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15