مقالات ترجمه شده رشته نانو شیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته نانو شیمی
ترجمه مقاله فیبرهای نانوکامپوزیت پلی ایمید الکتروریسی شده - نشریه ACS

ترجمه مقاله فیبرهای نانوکامپوزیت پلی ایمید الکتروریسی شده - نشریه ACS

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود میکرو سنسور PH-ElecFET - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود میکرو سنسور PH-ElecFET - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تشخیص گاز کلر با استفاده از حسگرهای EPM

ترجمه مقاله تشخیص گاز کلر با استفاده از حسگرهای EPM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مولکول های آنزیمی به عنوان نانوموتورها - نشریه ACS

ترجمه مقاله مولکول های آنزیمی به عنوان نانوموتورها - نشریه ACS

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24