مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر
ترجمه مقاله پیش بینی مورفولوژی نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی مورفولوژی نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله خواص مکانیکی بتن حاوی ذرات زائد PET - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خواص مکانیکی بتن حاوی ذرات زائد PET - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله خواص مکانیکی بتن پلیمری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله خواص مکانیکی بتن پلیمری - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل های آماری و خواص نخ های حلقه شده ترکیبی پلی استر/Viloft و کتان/Viloft

ترجمه مقاله تحلیل های آماری و خواص نخ های حلقه شده ترکیبی پلی استر/Viloft و کتان/Viloft

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله توسعه الکترودهای نیمه خشک برای ثبت EEG - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه الکترودهای نیمه خشک برای ثبت EEG - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18