مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فرآیند

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فرآیند
ترجمه مقاله بررسی تولید بیوالکتریسیته با استفاده از سلول سوختی میکروبی

ترجمه مقاله بررسی تولید بیوالکتریسیته با استفاده از سلول سوختی میکروبی

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی کاربردهای میکرو راکتورها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی کاربردهای میکرو راکتورها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 56
ترجمه مقاله گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله 2 اتیل هیدراکریلیک اسیدورا در نارسایی دهیدروژناز Acyl-CoA با زنجیره کوتاه

ترجمه مقاله 2 اتیل هیدراکریلیک اسیدورا در نارسایی دهیدروژناز Acyl-CoA با زنجیره کوتاه

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله نمایش دوگانه برای هدف یابی بازسازی فرایند - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نمایش دوگانه برای هدف یابی بازسازی فرایند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله روش تلفیقی توزیع بار انرژی و تحلیل پینچ - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روش تلفیقی توزیع بار انرژی و تحلیل پینچ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله رویکرد شبکه عصبی دینامیک در مدل سازی فرایند غیرخطی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رویکرد شبکه عصبی دینامیک در مدل سازی فرایند غیرخطی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32