تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

مبلغ: 25,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 23