مقالات ترجمه شده رشته معماری پایدار

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری پایدار
ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین

ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین

 • مبلغ: ۹۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تاثیر طراحی پایدار بر توسعه شهرهای هوشمند هند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر طراحی پایدار بر توسعه شهرهای هوشمند هند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بازسازی های شهری و توسعه پایدار در بریتانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی های شهری و توسعه پایدار در بریتانیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله هماهنگی بین اقلیم و معماری در میراث بومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هماهنگی بین اقلیم و معماری در میراث بومی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله طراحی بیوفیلیک

ترجمه مقاله طراحی بیوفیلیک

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله معماری بیوفیلیک، ایده معماری پایدار سالم

ترجمه مقاله معماری بیوفیلیک، ایده معماری پایدار سالم

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بررسی جامع نماهای ساختمان خورشیدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جامع نماهای ساختمان خورشیدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تاثیر طراحی و ساخت ساختمان سبز بر ایمنی و سلامت کارکنان - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تاثیر طراحی و ساخت ساختمان سبز بر ایمنی و سلامت کارکنان - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بسط مدل تطبیقی برای آسایش حرارتی در منازل ژاپنی

ترجمه مقاله بسط مدل تطبیقی برای آسایش حرارتی در منازل ژاپنی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله توسعه‌ اکوتوریسم پایدار در ناحیه‌ محافظت شده

ترجمه مقاله توسعه‌ اکوتوریسم پایدار در ناحیه‌ محافظت شده

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مطالعه کمی اکوشهر در شمال غربی چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه کمی اکوشهر در شمال غربی چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده های فازی (FAHP-FDEA) برای ارزیابی ساختمان های هوشمند

ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده های فازی (FAHP-FDEA) برای ارزیابی ساختمان های هوشمند

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19