مقالات ترجمه شده رشته معماری پایدار

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری پایدار
ترجمه مقاله طراحی پایدار برای معماری کم کربن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی پایدار برای معماری کم کربن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ارزیابی پیشرفت ساختمانها با انرژی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی پیشرفت ساختمانها با انرژی صفر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله معماری سبز یک مفهوم پایداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معماری سبز یک مفهوم پایداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی

ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار

دانلود ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 4