تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 41,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 47,800 تومان
صفحات انگلیسی : 34
صفحات فارسی : 66
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 13