تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر افشای اختیاری مدیریت ریسک بر ارزش شرکت – نشریه امرالد

عنوان فارسی: افشای مدیریت ریسک مطالعه ای پیرامون اثر افشای اختیاری مدیریت ریسک بر ارزش شرکت
عنوان انگلیسی: A study on the effect of voluntary risk management disclosure toward firm value
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 34 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2015 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6520 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.23Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و اقتصاد
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار و مهندسی مالی و ریسک
مجله: مجله تحقیقات کاربردی حسابداری - Journal of Applied Accounting Research
دانشگاه: دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه کبانگسان مالزی
کلمات کلیدی: افشای اختیاری، مدیریت ریسک، افشای مدیریت ریسک، افشای اختیاری مدیریت ریسک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه نهادی

3. مروری بر ادبیات

1. 3 افشای اختیاری و FV

4. توسعه فرضیه

5. روش

1. 5 انتخاب نمونه

6. اندازه گیری متغیرها و روشهای جمع آوری داده ها

1. 6 متغیر وابسته: FV

2. 6 متغیر مستقل مورد نظر: VRMD

3. 6. متغیرهای کنترل

4. 6 مدل چند متغیره

7. نتایج و بحث راجع به یافته ها

1. 7 آماره های توصیفی

2. 7 تحلیل تک متغیره

3. 7 تحلیل چند متغیره و بحث

8. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine the effect of voluntary risk management disclosure (VRMD) on firm value (FV). Design/methodology/approach – This study uses content analysis approach to collect the VRMD data. FV is represented by three variables: market capitalization, Tobin’s Q and market to book value of equity ratio. Based on a sample of 395 firms listed on the main market of Bursa Malaysia in 2011, this study uses multivariate statistical tests to examine the association between VRMD and FV. Findings – Based on the regression analysis, this study found that the VRMD has a positive and significant relationship with FV. Even though the authors hypothesize that damaging voluntary risk management disclosure (DVRMD) will have a negative and significant relationship with FV, the regression analysis shows that the DVRMD is not significantly related to FV. As expected, the relationship between beneficial voluntary risk management disclosure (BVRMD) and FV is positive and significant. The findings provide evidence that should be of interest especially to firms in terms of deciding upon whether to provide or avoid disclosing voluntary risk management information to their stakeholders. Research limitations/implications – Notwithstanding the critical empirical findings, this study is limited to only focusing on a one year data. The authors acknowledge the fact that findings from a one year data might not be easily generalized to other time periods. The authors believe a stronger argument could be obtained from evidence based on a longitudinal study or data that incorporate multiple economic conditions. The study highlights the fact that risks management information is important to investors in Malaysia when they make their investments decisions.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف- هدف این مقاله، بررسی اثر افشای اختیاری مدیریت ریسک (VRMD) بر ارزش شرکت (FV) می باشد.

طرح/ روش/ شیوه- این مطالعه از شیوه تحلیل محتوا برای جمع آوری داده های VRMD استفاده می کند. FV با سه متغیر نشان داده می شود: سرمایه گذاری در بازار، کیوتوبین و نسبت ارزش بازار به دفتری سرمایه. بر اساس نمونه 395 شرکت پذیرفته شده در بازار اصلی Bursa Malaysia در سال 2011، این مطالعه از آزمون ها و تستهای آماری چند متغیره برای بررسی رابطه بین VRMD و FV استفاده می کند.

یافته ها- براساس تحلیل رگرسیون، این مطالعه نشان داد که بین VRMD با FV، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. حتی اگر مولفین براین مسئله تاکید کنند که افشای اختیاری مخرب مدیریت ریسک (DVRMD) رابطه منفی و معناداری با FV دارد، تحلیل رگرسیون نشان می دهد که DVRMD رابطه معناداری با FV ندارد. همان گونه که انتظار می رفت، رابطه بین افشار اختیاری مفید مدیریت ریسک (BVRMD) و FV مثبت و معنادار است. یافته های بدست آمده مدارکی بدست می آورد که به ویژه برای شرکت ها برحسب تصمیم گیری در مورد تامین یا اجتناب از افشای اطلاعات اختیاری مدیریت ریسک برای ذینفعانشان جالب توجه می باشد.

محدودیت ها/ مبانی و مفاهیم تحقیق- علی رغم یافته های تجربی بحرانی و حساس، این مطالعه تنها به تاکید بر داده های یک ساله محدود می شود. مولفین این حقیقت را تصدیق می کنند که یافته های بدست آمده از داده های یک ساله را به راحتی نمی توان به دوره های زمانی دیگر تعمیم داد. مولفین براین باورند از مدارک بدست آمده براساس مطالعه طولی یا داده هایی که از شرایط اقتصادی متعهد بهره می گیرند، می توان استدلال قویتری بدست آورد. این مطالعه نشان می دهد اطلاعات مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران در مالزی هنگام اخذ تصمیمات سرمایه گذاری مهم می باشد.