مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی ورزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی ورزشی
ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله فیزیولوژی تنفسی: سازگاری با ورزش های سطح بالا

ترجمه مقاله فیزیولوژی تنفسی: سازگاری با ورزش های سطح بالا

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله سوخت و ساز کربوهیدرات در هنگام ورزش کردن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوخت و ساز کربوهیدرات در هنگام ورزش کردن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله آمینو اسیدهای شاخه دار و آرژنین عملکرد جسمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آمینو اسیدهای شاخه دار و آرژنین عملکرد جسمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پروتکل های آموزشی ترکیبی پلایومتریک-دو سرعت و پلایومتریک-دو استقامت

ترجمه مقاله پروتکل های آموزشی ترکیبی پلایومتریک-دو سرعت و پلایومتریک-دو استقامت

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16