مقالات ترجمه شده رشته عمران محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته عمران محیط زیست
ترجمه مقاله مصالح سازگار با محیط زیست برای مفهوم روسازی آسفالت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مصالح سازگار با محیط زیست برای مفهوم روسازی آسفالت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله خصوصیات جذب آب مواد سیمانی بر اساس واکنش شیمیایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خصوصیات جذب آب مواد سیمانی بر اساس واکنش شیمیایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت محور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت محور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 38
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله فضای سبز شهری سلامت عمومی و عدالت زیست محیطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فضای سبز شهری سلامت عمومی و عدالت زیست محیطی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله طبقه ‌بندی ترک روسازی براساس فاکتورگیری تانسور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طبقه ‌بندی ترک روسازی براساس فاکتورگیری تانسور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12