مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 44
دانلود ترجمه مقاله تاثیرات اقتصادی دموکراسی مستقیم - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله تاثیرات اقتصادی دموکراسی مستقیم - مجله SSRN

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله رابطه توسعه پایدار با جمعیت و فقر - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله رابطه توسعه پایدار با جمعیت و فقر - مجله SSRN

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 40
دانلود ترجمه مقاله تاثیر اقتصاد بر سیاست - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر اقتصاد بر سیاست - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 45
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله نحوه تجزیه کردن شدت انرژی متراکم ساختار اقتصادی

دانلود ترجمه مقاله نحوه تجزیه کردن شدت انرژی متراکم ساختار اقتصادی

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان - مجله امرالد

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 38
دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 50
ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32