مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی
دانلود ترجمه مقاله گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴

دانلود ترجمه مقاله گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله نقش صندوق بین المللی پول IMF در بحران مالی جهانی

دانلود ترجمه مقاله نقش صندوق بین المللی پول IMF در بحران مالی جهانی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله یک چارچوب توسعه یافته جهت اندازه گیری سرمایه و فناوری

دانلود ترجمه مقاله یک چارچوب توسعه یافته جهت اندازه گیری سرمایه و فناوری

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله تخمین نرخ بندی حاکمیت شرکتی - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله تخمین نرخ بندی حاکمیت شرکتی - مجله SSRN

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15