تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته طراحی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی کاربردی

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 65
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14