تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سنجش از راه دور

لیست مقالات ترجمه شده رشته سنجش از راه دور

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 38 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 24 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 39,800 تومان
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16