تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سازه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 21