مقالات ترجمه شده رشته سازه های دریایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه های دریایی
ترجمه مقاله تحلیل شکست میل مهارهای پیش تنیده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل شکست میل مهارهای پیش تنیده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد

ترجمه مقاله تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله پایداری سطوح شیبدار بلوکی بدون ساختار - نشریه ASCE

ترجمه مقاله پایداری سطوح شیبدار بلوکی بدون ساختار - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله افزایش نشت به وسیله‌ گسترش تجزیه پذیری شکستگی زیر سد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش نشت به وسیله‌ گسترش تجزیه پذیری شکستگی زیر سد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله تفسیر ساده‌ ریاضی Oyster - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفسیر ساده‌ ریاضی Oyster - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل سه بعدی نشت آب در سد ۱۵ خرداد پس از آبگیری

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل سه بعدی نشت آب در سد ۱۵ خرداد پس از آبگیری

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله اثر محرک نفوذ بر تغییر شکل سدهای سان فرناندو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر محرک نفوذ بر تغییر شکل سدهای سان فرناندو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله سونامی توهوکو ژاپن، مارس ۲۰۱۱

دانلود ترجمه مقاله سونامی توهوکو ژاپن، مارس ۲۰۱۱

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی - مجله IOP

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23